Raceme, Xizang, China, 2006

Raceme, Xizang, China, 2006
Photographer: Wen, Jun