Flowers, Shangri-la, Yunnan, China, 2007

Flowers, Shangri-la, Yunnan, China, 2007
Photographer: Wen, Jun