Fruits, Linzhi, Xizang, China, 2009

Fruits, Linzhi, Xizang, China, 2009
Photographer: Wen, Jun