Fruits, Linzhi, Xizang, China, 2006

Fruits, Linzhi, Xizang, China, 2006
Photographer: Wen, Jun